Toimintasuunnitelma

 

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020

 

 

1. Yhdistyksen toiminta-ajatus
Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on yhdistyksen jäsenten edunvalvonta. Se pitää sisällään jäsenten
toimeentulon ( palkka, tulonsiirrot, verotus ), työsuhdeturvan ja muun toiminnan työelämän laadun
parantamiseksi.
Yhdistyksen toiminnan painopistealueita:
- edunvalvonnan vahvistaminen ja sen toimintaedellytysten parantaminen
- julkisesti rahoitettuja kuntapalveluja tuottavan henkilöstön edunvalvonta edellytysten
      turvaaminen
- aktiivinen jäsenhankinta ja jäsenkiinnittymisen varmistus
 -työsuhdeturvan ja työhyvinvoinnin parantaminen
 -viestinnän kehittäminen ja yhdistyskuvan vahvistaminen


2. Järjestötoiminta
Yhdistys on suurin alueensa SAK:lainen ammattiyhdistys. Yhdistyksen jäseniä työskentelee monilla
kunnan eri toimialoilla, esim. teknisellä toimialalla, keskushallinnossa, sosiaali- ja terveyspalveluissa
sekä aluepelastuslaitoksessa. Ammattinimikkeitä on lukuisia. Yhdistyksen jäseniä on myös Kokkolan
kaupungin osakeyhtiöissä, seurakunnassa, koulutusyhtymällä sekä yksityisillä työnantajilla.
Yhdistyksen ikärakenne on 40+.
Yhdistyksen tulee aktiivisesti hankkia uusia jäseniä. Nuorten jäsenten osuus jäsenistössä on
suhteellisen pieni, joten toimintaa tuleekin tehostaa erityisesti nuorten suuntaan ja opiskelija
jäsenten saamiseksi. Ammattioppilaitoksiin tehtävää jäsenhankintatyötä tehostetaan.
Yhdistyksen vapaa-ajan jaosto tekee vuosittain oman toimintasuunnitelmansa, josta ilmenee
jäsenistölle suunnitellut tapahtumat, retket, teatterit, juhlat ym.
Yhdistys tarjoaa vaihtuvina jäsenetuna alennuksia esimerkiksi paikallisista teatteri esityksistä,
ottelulipuista ja risteilylipuista.
Jäsenistöllä on mahdollisuus vuokrata yhdistyksen kesämökkejä Vatungissa.

 

3. Edunvalvonta
Yhdistys järjestää ammattialakohtaisia jäseniltoja keväisin ja syksyisin. Jäseniltojen tarkoituksena on
tiedottaa ja käsitellä kyseessä olevaa ammattiryhmää koskevia ajankohtaisia asioita sekä
mahdollistaa tutustuminen ja verkostoituminen jäsenten ja työpaikkojen kesken.
Yhdistyksen pääluottamusmiehet jalkautuvat työpaikoille keskustelemaan ja antamaan tietoa
ajankohtaisista asioista.
Työsuojeluvaltuutettu tekee työpaikkakäyntejä edustamiensa toimialojen työpaikoille.
Työsuojeluvaltuutettu edustaa työpaikoilla kaikkia työntekijöitä ja toimihenkilöitä.


4. Koulutus
Koulutuksella kehitetään järjestöllisiä toimintavalmiuksia. Yhdistyksen tehtävissä mukana olevia
koulutetaan sekä liiton koulutuksissa että paikallisen koulutuksen avulla. Erityisesti hallituksen
jäsenten koulutusta tehostetaan, mutta kaikille yhdistyksen jäsenille suunnataan koulutusta
tarpeen ja toiveiden mukaan. Yhdistys hyödyntää myös JHL:n pohjanmaan alueen koulutusta
vuodelle 2020.


5. Tiedotus
Yhdistys tiedottaa toiminnastaan jäsenille työpaikkailmoituksilla, intranetillä ja Kokkola-lehden sekä
omien kotisivujensa välityksellä. Työpisteiden ilmoitustauluille ja yhdistyksen kotisivuille laaditaan
tiedote hallituksen kokoonpanosta, luottamusmiehistä yms.
Tiedotuksen tarkoituksena on tiedon lisääminen ammattiyhdistyksen yleisistä toimintatavoista,
tarkoitusperistä sekä yhdistyksen toiminnasta jäsentensä etujen valvojana ja kertoa jäsenille heitä
koskevista työsuhdeasioista.